Partneri

Logo Potravinárska komora SR

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným v roku 2002 potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Aktivitám na podporu zdravého životného štýlu sa pri Potravinárskej komore Slovenska venuje Výbor pre zdravý životný štýl, ktorý od roku 2012 organizuje a finančne podporuje kurz zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo. Členmi Výboru pre zdravý životný štýl sú spoločnosti: Coca-Cola HBC Slovenská republika, DANONE, EUROFINS BEL/NOVAMANN, KLEMBER a SPOL, Kofola, Mars SR, McCarter, Mondelez Slovakia, MSI, Nestlé Slovensko, RAJO a Unilever Slovensko a aktivity výboru tiež podporujú Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenský mliekarenský zväz a Zväz spracovateľov mäsa.

Logo who.sk

Svetová zdravotnícka organizácia - World Health Organization (WHO) bola založená 7. apríla 1948. Má 194 členských štátov. Jej hlavným poslaním je usilovať o dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre ľudí na celom svete. WHO definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba ako neprítomnosť choroby alebo postihnutia. WHO monitoruje stav a trendy v zdraví, chorobnosti a úmrtnosti vo svete. Na základe analýz zozbieraných dát a údajov formuluje odporúčania pre rozvoj zdravotných politík na svetovej a národných úrovniach, stanovuje záväzné normy a štandardy pre podporu, ochranu a rozvoj zdravia, koordinuje aktivity v oblasti globálnych ohrození zdravia, investuje do zdravotníckej vedy a výskumu, poskytuje finančnú a odbornú pomoc členským štátom pri budovaní zdravotníckych systémov a v boji proti ochoreniam.

Ďalšie informácie o WHO nájdete na www.who.sk.

Logo snm.sk


Slovenské národné múzeum - je vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.

Je ústredným metodickým, koordinačným, informačným, štatistickým a vzdelávacím centrom pre oblasť múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Základným poslaním SNM je: na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na územie Slovenskej republiky, slovenský národ a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na Slovensku, ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ďalšie informácie o SNM nájdete na www.snm.sk

Logo SANK


Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky SANK je občianske združenie a vznikla v roku 2006.

Združuje športovcov, oddiely kulturistiky, fitness a fitnescentrá na Slovensku. SANK je organizovaná a svoju činnosť vyvíja na demokratických princípoch, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne platnými právnymi predpismi, v zmysle svojich stanov a vlastných vnútorných predpisov. SANK Organizuje a riadi majstrovské národné a medzinárodné súťaže na území SR v naturálnej kulturistike a fitness.

Ďalšie informácie o SANK nájdete na www.sank.sk

Logo TeploZima


TeploZima.sk

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom, montážou a servisom klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel predovšetkým v okrese Bratislava. Sme jedna z mála firiem, ktorá je certifikovaným členom slovenského chladiarenského zväzu. Taktiež ako jedna z mála firiem disponujeme najvyššou európskou certifikáciou pre montáž tepelných čerpadiel.

Ďalšie informácie o TeploZima.sk nájdete na teplozima.sk

Logo SCS


SCS - Slovenský cukrovarnícky spolok je záujmové združenie právnických osôb zaoberajúcich sa spracovaním cukrovej repy a výrobou cukru, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky a snaží sa presadzovať záujmy svojich členov aj v zahraničí.

Ďalšie informácie o SCS nájdete na www.scs-sugar.skOdborní garanti

Logo Stop obezite

Spoločnosť STOB sa už 20 rokov zaoberá metodikou vedenia ľudí k zdravému životnému štýlu - resp. rozumnému znižovaniu nadváhy. Hlavnou náplňou spoločnosti je usporiadanie kurzov znižovania nadváhy (pre dospelých a rodiny), redukčno - kondičných pobytov a ďalších akcií zameraných na zdravý životný štýl.


Logo onlife

Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. - lekár so špecializáciou internista, geriater a gastroenterológ. V posledných rokoch podrobne sleduje aj témy, týkajúce sa životosprávy a jej súvislosti s ľudským zdravím i chorobami (obezita, podvýživa, celiakia, výživa pri nádorových ochoreniach, pri poruche tukového metabolizmu ai.). Okrem ambulantnej gastroenterologickej praxe v Onkologickej nemocnici svätej Alžbety v Bratislave sa v Centre zdravia a výživy ONLIFE venuje aj komplexnej liečbe obezity.

Ďalšie informácie o Doc. MUDr. Petrovi Minárikovi, PhD., MSc. nájdete na https://www.onlife.sk/poradna/onlife/30-mudr-peter-minarik-phdZáštitu poskytli

Logo uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) prevzal záštitu nad vzdelávacím projektom "Hravo ži zdravo" s cieľom prispieť k vzdelávaniu resp. k lepšej informovanosti žiakov o zdravom životnom štýle.

Ďalšie informácie o ÚVZ SR nájdete na www.uvzsr.sk